תקנון ומשלוחים

התקנון הינו בין חברת "יוצרים אתנחתא" בע"מ שהינה בעלת האתר (להל"ן בעלת האתר) לבין רוכש/ת המוצר או השירות. 

יש לקרוא תקנון זה במלואו ובעיון, ולהסכים לכל תנאיו כתנאי מוקדם לכל התקשרות בין הצדדים. ביצוע כל רכישה באתר מהווה הסכמה לתנאים הכלולים בתקנון זה. 

כללי
1. האתר נמצא בבעלות חברת "יוצרים אתנחתא" בע"מ, להלן בעלת האתר, ומנוהל על ידה.
2. האתר משמש כחנות אלקטרונית לרכישת מוצרים ושירותים על ידי ציבור גולשי האינטרנט בישראל. 
3. תנאי מוקדם לכל טיפול ברכישה הוא אישור חברת כרטיסי האשראי לעסקה ולגבייה.
4. הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש ורכישה שיעשו באתר זה, התקנון מהווה חוזה התקשרות מחייב לכל  דבר ועניין בין הרוכש לבין בעלת האתר. 
5. גלישה באתר ו/או רכישת המוצר ו/או השירות המוצע למכירה בו, מהווה הסכמה לקבל ולנהוג על פי הוראות תקנון זה. אם אינך מסכים/ה לתנאי מתנאי תקנון זה, הנך מתבקש/ת לא לעשות כל שימוש באתר.
6. לבעלת האתר זכות בלעדית למנוע ממך שימוש באתר זה ו/או לבטל הזמנה/זכייה כלשהי וכל זה לפי שיקול דעתה הבלעדית וללא הודעה מראש ו/או בכתב.
7. כל מבצע/ת הזמנה מחויב/ת למסור פרטי הזדהות ואמצעי תשלום מדויקים, שהם שלו/ה בלבד כמו כן אסור לבצע הזמנות עבור צד ג'.
8. התקנון ניתן לשינוי בכל עת ע"י בעלת האתר, על פי שיקול דעתה הבלעדי.

מוצרים ואספקתם 
1. האתר מאפשר לך לרכוש מוצרים ו/או שירותים שונים באמצעותו.
2. בעלת האתר מתחייבת לספק את המוצר הנבחר כפי שהוצהר בדפי האתר, וכל זאת בהתאם לתנאי תקנון זה.
3. במקרה שהמוצר אזל מהמלאי או שקיימת בעיה באספקתו תהיה רשאית בעלת האתר להודיע ללקוח על ביטול הרכישה באופן חד צדדי וזאת עד 72 שעות ממועד סיום המכירה, ההודעה תינתן באמצעות דואר אלקטרוני או הודעה טלפונית.
4. השלמת הליך הרכישה מותנה באישור ואימות העסקה בטלפון ו/או באמצעות דואר אלקטרוני של הרוכש/ת תוך 24 שעות ממועד ביצוע ההזמנה וכן בכך שהמוצר המבוקש קיים במלאי החנות בעת השלמת הליך המכירה. 
5. בעלת האתר תדאג לאספקת המוצר הנרכש באתר, לכתובת כפי שהוקלדה בדף ההרשמה.
6. בעלת האתר לא תהיה אחראית לאיחור בביצוע אספקת המוצר במקרים הבאים:
7. כוח עליון, מלחמה, פעולות איבה, מצבי חרום ונזקי טבע וכל סיבה שאינה בשליטת בעלת האתר. וזאת מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל.

8.באזורים המוגבלים לגישה מבחינה ביטחונית בעלת האתר תהיה רשאית לספק את המוצרים ללקוחות במקום סמוך ומקובל וזאת בתיאום מראש עם הלקוח/ה.
9. בעלת האתר אינה מתחייבת לזמן אספקה כאשר המוצר אינו נמצא במלאי. אם מוצר מסוים חסר במלאי, יהיה רשאי/ת הרוכש לבטל את ההזמנה ללא כל התחייבות.


1. יש להקליד פרטים בסיסיים כפי שיופיעו בדף ההרשמה כגון: שם, כתובת, כתובת דואר אלקטרוני, מס' טלפון, מספר כרטיס אשראי וכד'.

2. הקשת כל הפרטים מהווה תנאי מוקדם לביצוע המכירה. לשם הבטחת ביצוע ההזמנה במהירות, ביעילות וללא תקלות יש להקפיד על מסירת כל הפרטים במדויק.
3. הרכישה אפשרית באמצעות העברה בנקאית, או שימוש בכרטיס אשראי.
4. בהזמנה ע"י כרטיס אשראי, לאחר ביצוע ההזמנה בעלת האתר תבצע בדיקה של פרטי כרטיס האשראי וההזמנה תטופל בהתאם לאישור אשר יתקבל ע"י חברות כרטיסי האשראי.

5. בהזמנה ע"י העברה בנקאית תטופל ההזמנה רק לאחר אישור הבנק על ביצוע ההעברה.
7. הפרטים כפי שהוזנו בדף ההרשמה וכן רישום העסקה במחשבי בעלת האתר יהוו ראיה לנכונות הפעולות.
8. הגשת פרטים כוזבים הינה עבירה פלילית והעושה כן, צפוי/ה להליכים משפטיים פליליים ואזרחיים.
9. במקרה בו לא אושרה העסקה ע"י חברות האשראי, או הבנק, ת/יקבל מבצע/ת הפעולה הודעה מתאימה לצורך הסדרת אישור העסקה. לא פעל/ה מבצע/ת הפעולה להסדרת  אישור העסקה תוך 7 ימים ממועד קבלת ההודעה על אי אישור העסקה ע"י חברות האשראי, תראה בעלת האתר את העסקה כמבוטלת. הוצאות ביטול אלה יחולו על מבצע/ת הפעולה.

 


ביטול עסקה 
1. ביטול הצעה במכירה כלשהי יעשה בכתב ויכלול את פרטי הרוכש כולל ת.ז ומספר הזמנה ו/או מספר חשבונית מס. 
2. במידה וביטל/ה הרוכש/ת את העסקה לפני שטופלה ונשלחה, לא ת/יחויב בדמי ביטול או טיפול.
3. בכל מקרה של ביטול לאחר קבלת המוצר, תטופל הבקשה על פי חוק הגנת הצרכן.
4. בהתאם לחוק הגנת הצרכן התשמ''א-1981 (''חוק הגנת הצרכן'') רשאי צרכן לבטל קנייתו של מוצר בהודעה בכתב (גם בפקסימיליה או בדואר אלקטרוני) עד שבועיים ממועד קבלת המוצר בפועל.
5. זכות הביטול אינה עומדת במקרים הבאים: 5.6. לגבי ''טובין פסידים'' כמשמעם בחוק הגנת הצרכן: טובין שיוצרו במיוחד בעבור הצרכן בעקבות העסקה.
7. דמי ביטול - בתוך 14 יום מיום קבלת הודעת הביטול יושב לך הסכום ששולם על ידך בגין המוצר בניכוי דמי ביטול בשיעור של 5% מסכום העסקה או 100 ₪ ע"פ הנמוך מבניהם. חשוב לציין: כי הלקוח/ה ת/יחויב בתשלום מלא בגין השילוח גם אם טרם קיבל/ה את המוצר, וזאת במידה והמוצר נשלח מהחנות לחברת השילוח.
8. החזר המוצר מותנה בתנאי שהמוצר הנרכש הינו מוחזר בשלמותו ובאופן תקין, כולל האריזה.
9. אין בתוצאות הביטול כדי לגרוע מזכותה של החברה בעלת האתר לתבוע את נזקיו, בשל כך שערך המוצר פחת כתוצאה מהרעה משמעותית במצבו.
10. בכל מקרה של בקשה לביטול עסקה שלא עקב פגם במוצר נושא החוזה או העסקה, או עקב אי התאמה בין המוצר או בין השירות, לבין הפרטים שנמסרו לקונה, ובמידה והמוצר כבר נשלח, על מבצע/ת הפעולה להחזיר את המוצר באריזתו המקורית, שלם וללא פגיעה/נזק/קלקול מכל מין וסוג שהוא.

ביטול מכירות מצד בעלת האתר
1. בעלת האתר שומרת לעצמה את הזכות להפסיק בכל עת, על פי שיקול דעתה הבלעדית, את הפעילות באתר ו/או לבטל מכירה, לרבות בכל אחד מהמקרים המפורטים להלן:
1.1. בכל מקרה שנעשתה פעולה בניגוד לתקנון זה.
1.2. אם לא נקלטו במערכת פרטי כרטיס האשראי ופרטיו המלאים של מבצע הפעולה.

אבטחה ופרטיות
1. בעלת האתר נוקטת באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר על סודיות המידע. העברת הנתונים באתר מתבצעת בצורה מוצפנת בטכנולוגיית SSL.
2. כל העברה של מספר כרטיס אשראי מהאתר נעשית באופן מוצפן על פי תקן. במקרים שאינם בשליטתה ו/או הנובעים מכוח עליון, בעלת האתר לא תהיה אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר שייגרם ללקוח או למי מטעמו, אם מידע זה יאבד או יגיע לגורם עוין ו/או יעשה בו שימוש שלא בהרשאה.
3. בעלת האתר מתחייבת לא לעשות שימוש בפרטי הלקוחות הרשומים באתר אלא לצרכי תפעול האתר בלבד על מנת לאפשר את ביצוע הרכישה ושמירת הקשר עם הלקוח/ה. בכל מקרה לא יועברו הפרטים לידי גורם צד ג' ללא הסכמת הלקוח/ה.


שירות לקוחות
1. לפרטים ובירורים באשר למוצרים או להפעלת האתר ופעילותו, ניתן לפנות במייל ל:atnachtainfo@gmail.com

2. ניתן גם לשלוח פניה בדואר רגיל לפי הפרטים הבאים:
יוצרים אתנחתא בע"מ, המלאכה 6 אזהת בנימינה.

שעות הפעילות

לעיצוב פינה נדרש תיאום פגישה, ניתן להתקשר לטלפון במשרד או לשלוח הודעת וואטסאפ לטלפון 054-2525351

* הסטודיו פתוח בימים ראשון עד שישי בשעות 9:00- 15:00

צרו קשר

המלאכה 8 אזה״ת בנימינה

1700-701-611

 פינות ישיבה בהתאמה אישית
  • אתנחתא פייסבוק
  • אינסטגרם אתנחתא

© 2019 Soft_Living. created by Sparklord. SEO:WixSeoMonster